KIWA NCP EN REOB ERKEND ONDERHOUDSBEDRIJF


NCP en KIWA Erkend Onderhoudsbedrijf nodig? RH Brandbeveiliging is een erkend NCP REOB en KIWA erkend onderhoudsbedrijf. Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed. De meeste Nederlanders schatten de kans op brand niet zo groot, maar áls er brand uitbreekt is de schade zeer groot. Een aanzienlijk deel van de bedrijven die te maken hebben gehad met een brand, gaat failliet. Een brand in een gebouw waar veel mensen zijn, kan veel dodelijke slachtoffers veroorzaken als zij te laat worden gesignaleerd of niet snel genoeg het gebouw kunnen verlaten. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen brand. Voorkómen is veel beter én goedkoper dan blussen. Veiligheid kun je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goedwerkende branddetectie en -alarmapparatuur, kleine blusapparaten of zelfs sprinklers. Maar ook door veiligheid te organiseren. Denk aan het veiligstellen van vluchtroutes, het niet opstapelen van brandbare spullen aan de gevel of in vluchtroutes en het dichthouden van branddeuren.

Waarom certificeren?  

Techniek en de organisatie van veiligheid zijn zó ingewikkeld geworden, dat de meeste eindgebruikers niet meer zelf kunnen nagaan of de maatregelen goed of onvoldoende zijn.  

Want wie weet:  

• welke deskundigheid een installateur moet hebben?  
• hoe veilig de vertrouwelijke gegevens over de klant en het beveiligde pand zijn opgeborgen?  
• of een bedrijf zich houdt aan de installatievoorschriften voor bijvoorbeeld brandmeldapparatuur?  
• of een bedrijf daarbij ook rekening houdt met de wettelijke voorschriften?  

Om de eindgebruiker te helpen, zijn er regelingen gemaakt die de kwaliteitsstandaard aangeven. KIWA NCP is een onafhankelijke certificatie-instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een KIWA NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf. Met een erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van niet gecertificeerde bedrijven. Bedrijven worden dan door KIWA NCP  gecontroleerd op het voldoen aan de criteria die staan in de kwaliteitsregeling waarvoor zij erkend zijn. Met een KIWA NCP erkenning geven gecertificeerde bedrijven aan dat zij voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau.

Wie beheert de regelingen?  

Diverse regelingen op het gebied van brandpreventie worden beheerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV is een samenwerkingsverband tussen overheid, het bedrijfsleven en eindgebruikersorganisaties om gezamenlijk Nederland veiliger te maken. Het CCV geeft per regeling een licentie aan één of meerdere certificatie-instellingen om bedrijven en personen onder die regeling te erkennen. KIWA NCP heeft met het CCV een licentieovereenkomst gesloten voor de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 en het certificatieschema REOB 2008 versie 2. 

Onder andere de Regeling Rookbeheersingsytemen 2002 en diverse andere regelingen / normen wordt beheerd door KIWA NCP.